Ansvarsfriskrivning - Begränsning av ansvar för internt innehåll

Innehållet på vår webbplats har sammanställts med noggrann omsorg och efter bästa kunskap. Vi kan dock inte ta något ansvar för sidornas aktualitet, fullständighet eller riktighet.

Vi som tjänsteleverantörer är ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med allmänna lagar. När vi har fått kännedom om en specifik lagöverträdelse kommer vi omedelbart att ta bort innehållet i fråga. Eventuellt ansvar i denna fråga kan endast tas på sig från den tidpunkt då överträdelsen blir känd för oss.

Användarvillkor

Denna information tjänar som allmänt och icke-bindande stöd för den som söker råd och kan inte ersätta professionell rådgivning, behandling eller diagnos av läkare.

All grafik, allt material, alla bilder och texter på denna webbplats tjänar endast ett pedagogiskt syfte och är avsedda som illustration. Det finns inga medicinska råd på denna webbplats.

Inga råd

G2hp.net är inte avsedd att ersätta professionell medicinsk rådgivning och bör inte användas som hälsoråd eller personlig rådgivning.

Sök alltid råd hos din läkare eller annan kvalificerad sjukvårdspersonal om du har frågor om din hälsa eller ett medicinskt tillstånd. Bortse aldrig från råd från en läkare eller vänta med att söka råd på grund av något som du har läst på denna webbplats.

Om du tror att du har ett medicinskt nödläge ska du omedelbart ringa din läkare, gå till närmaste sjukhus akutmottagning eller ringa räddningstjänsten. Om du väljer att förlita dig på information som tillhandahålls av Din hälsa gör du det enbart på egen risk.

Ansvarsbegränsning för externa länkar

Vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser (”externa länkar”). Eftersom innehållet på dessa webbplatser inte står under vår kontroll kan vi inte ta något ansvar för sådant externt innehåll. I samtliga fall är det leverantören av information på de länkade webbplatserna som ansvarar för innehållet och riktigheten i den information som tillhandahålls. Vid den tidpunkt då länkarna placerades var inga lagöverträdelser kända för oss. Så snart vi får kännedom om en lagöverträdelse kommer vi omedelbart att ta bort länken i fråga.

Upphovsrätt

Det innehåll och de verk som publiceras på denna webbplats omfattas av Maltas upphovsrättslagar. All kopiering, bearbetning, distribution eller någon form av användning som går utöver upphovsrättslagen kräver skriftligt förhandsgodkännande från författaren eller författarna i fråga.

Uppgiftsskydd

Ett besök på vår webbplats kan leda till att information om åtkomsten lagras på vår server (datum, tid, sida som besöks). Detta innebär inte någon analys av personuppgifter (t.ex. namn, adress eller e-postadress). Om personuppgifter samlas in sker detta – i den mån det är möjligt – endast med förhandsgodkännande från användaren av webbplatsen. Någon vidarebefordran av uppgifterna till tredje part utan användarens uttryckliga samtycke får inte ske.

Vi vill uttryckligen påpeka att överföring av uppgifter via Internet (t.ex. via e-post) kan innebära säkerhetsbrister. Det är därför omöjligt att helt skydda uppgifterna mot tredje parts åtkomst. Vi kan inte ta något ansvar för skador som uppstår till följd av sådana säkerhetsbrister.

Tredje parts användning av alla offentliggjorda kontaktuppgifter i reklamsyfte är uttryckligen utesluten. Vi förbehåller oss rätten att vidta rättsliga åtgärder vid oönskad sändning av reklaminformation, t.ex. genom skräppost.