Användarvillkor

G2hp.net (också nämnt som ”webbplatsen”) är ett varumärke som ägs och drivs av Bear Fruit (företaget, vi eller vi). Tillgång till och användning av webbplatsen omfattas av dessa användarvillkor (”Användarvillkor”).

”Webbplatsen” eller ”G2hp.net ” ska omfatta all information eller tjänster som G2hp.net tillhandahåller, oavsett medium, och ska utan begränsning omfatta alla anslutna webbplatser, mobilapplikationer, videor, produkter och applikationer som vi tillhandahåller. 

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och från tid till annan ändra, avbryta eller avbryta (tillfälligt eller permanent) Webbplatsen, eller någon del av Webbplatsen, med eller utan förvarning.

Webbplatsen är inte avsedd för användare under 18 år. Om du är under 18 år ska du inte använda webbplatsen och inte ge oss någon personlig information.

Vi gör inga påståenden om att webbplatsen eller något av dess innehåll är tillgängligt eller lämpligt utanför USA. Tillgång till webbplatsen kan vara olaglig för vissa personer eller i vissa länder. Om du går in på webbplatsen från ett land utanför USA gör du det på eget initiativ och ansvarar för att följa lokal lagstiftning.

Ansvarsfriskrivning för medicinska råd

Innehållet på denna webbplats är endast avsett för informationsändamål. Innehållet är inte avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Sök alltid råd hos din läkare eller annan kvalificerad hälsovårdare om du har frågor om ett medicinskt tillstånd. Om du tror att du har en medicinsk nödsituation ska du omedelbart ringa din läkare eller 911.

G2hp.net .com rekommenderar eller stöder inte några specifika tester, läkare, produkter, förfaranden, åsikter eller annan information som kan nämnas på webbplatsen. Du förlitar dig enbart på den information som tillhandahålls av G2hp.net , anställda på G2hp.net , andra som medverkar på webbplatsen på inbjudan av G2hp.net , eller andra besökare på webbplatsen på egen risk.

Vår rätt att ändra dessa användarvillkor

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa användarvillkor. Du bör kontrollera den här sidan regelbundet. Ändringarna kommer att visas på webbplatsen och träder i kraft när vi lägger upp ändringarna. Din fortsatta användning av webbplatsen innebär att du godkänner och accepterar ändringarna.

Vår integritetspolicy

Vår integritetspolicy innehåller ytterligare information om hur uppgifter samlas in, används och görs tillgängliga på eller av vår webbplats.

Förtroende för information på webbplatsen

Vi har ingen skyldighet att, och du ska inte förvänta dig att vi granskar innehållet på vår webbplats, inklusive användarbidrag (definierat nedan) eller bidrag från våra oberoende bidragsgivare.

Om våra bidragsgivare

G2hp.net söker innehållsleverantörer inom särskilda ämnesområden som oberoende entreprenörer som bidrar till webbplatsen.

G2hp.net varken försäkrar eller garanterar att någon bidragsgivare har uppnått någon särskild nivå av expertis eller kunskap eller har några särskilda kvalifikationer eller referenser, utan begränsning, när det gäller det ämne som bidragen avser.

I den mån vi hänvisar till var och en av dessa bidragsgivare som en expert måste du förstå att vi förlitar oss på den information som de ger oss och att vi inte är skyldiga att oberoende verifiera eller försöka bekräfta den information som de ger, eller deras kvalifikationer eller referenser. G2hp.net är inte heller skyldig att övervaka eller självständigt undersöka eller verifiera innehåll som de bidrar med.

Bidragslämnare, även om de betecknas som experter, är inte anställda av G2hp.net eller dess dotterbolag och G2hp.net kan inte och garanterar inte att bidragslämnarnas eller andra användares kvalifikationer eller meriter är korrekta, fullständiga eller sanningsenliga.

Lita inte på webbplatsens innehåll, inklusive användarbidrag och innehåll från våra oberoende entreprenörer. Innehållet tillhandahålls endast för allmän information och kan aldrig ta hänsyn till dina unika, personliga omständigheter och behov.

Du bekräftar och godkänner att all tillit eller alla åtgärder som du vidtar i strid med ditt avtal med oss sker på din egen och exklusiva risk och G2hp.net har inget ansvar eller skyldighet gentemot dig överhuvudtaget.

Du bekräftar och godkänner också att kommunikation på eller via webbplatsen, oavsett om den sker med innehållsleverantörer eller andra användare, sker på egen risk och omfattas inte av några privilegier eller sekretessförpliktelser som skulle kunna gälla om du skulle få egen professionell rådgivning.

Förbjuden användning av webbplatsen

Du får endast använda webbplatsen för lagliga ändamål och i enlighet med dessa användarvillkor. Du samtycker till att inte använda webbplatsen:

 • På något sätt som bryter mot någon tillämplig federal, statlig, lokal eller internationell lag eller förordning.
 • I syfte att utnyttja, skada eller försöka utnyttja eller skada minderåriga på något sätt genom att exponera dem för olämpligt innehåll, be om personligt identifierbar information eller på annat sätt.
 • För att sända, eller få någon att skicka, reklam eller marknadsföringsmaterial, inklusive skräppost, kedjebrev, skräppost eller andra liknande uppmaningar.
 • Att utge sig för att vara eller försöka utge sig för att vara G2hp.net, en anställd på G2hp.net, en annan användare eller någon annan person eller enhet (inklusive, men inte begränsat till, att använda e-postadresser eller skärmnamn som är associerade med någon av de ovannämnda).
 • Att ägna sig åt något annat beteende som begränsar eller förhindrar någons användning eller njutning av webbplatsen, eller som enligt vår bedömning kan skada G2hp.net eller användarna av webbplatsen eller utsätta dem för ansvar.

Dessutom samtycker du till att inte:

 • Dela upp data från webbplatsen (oavsett om det sker manuellt eller automatiserat) för kommersiella, marknadsföringsmässiga eller datakompilerande eller -förbättrande syften.
 • Införa virus, trojanska hästar, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt.
 • Försöka få obehörig åtkomst till, störa, skada eller störa delar av webbplatsen, den server som webbplatsen lagras på, eller någon server, dator eller databas som är ansluten till webbplatsen.
 • På annat sätt försöka störa webbplatsens funktion.

Ansvarsfriskrivning

Webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick utan några som helst garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till garantier om äganderätt eller underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål, med undantag för de garantier som är påtvingade och inte kan uteslutas, begränsas eller ändras enligt de lagar som är tillämpliga på dessa användningsvillkor.

Vi stöder inte och är inte ansvariga för riktigheten eller tillförlitligheten hos alla åsikter, råd eller uttalanden på webbplatsen. Den information, de fakta och de åsikter som tillhandahålls kan inte ersätta professionell rådgivning.

Din användning av webbplatsen sker på egen risk. Varken G2hp.net eller about, inc. eller någon av dess dotterbolag, divisioner, dotterbolag, ombud, representanter eller licensgivare (inklusive våra oberoende entreprenörer som bidrar) ska vara ansvariga gentemot dig eller någon annan för förlust eller skada eller direkta, indirekta, tillfälliga, följdskador, särskilda skador, straffskador eller liknande skador som uppstår till följd av din tillgång till eller användning av, eller din oförmåga att få tillgång till eller använda webbplatsen och den information som finns tillgänglig på webbplatsen, eller som uppstår till följd av åtgärder som vidtagits som svar på eller som ett resultat av någon information som finns tillgänglig på webbplatsen.

Du avstår härmed från alla anspråk mot G2hp.net, inc. och dess dotterbolag, divisioner, dotterbolag, agenter, representanter och licensgivare (inklusive våra oberoende entreprenörer som bidrar) som uppstår till följd av din användning av webbplatsen och den information som finns tillgänglig på den.

Länkar, annonser, webbplatser och innehåll från tredje part

Vi granskar eller övervakar inte webbplatser, annonser eller andra medier som är länkade till eller tillgängliga via webbplatsen och ansvarar inte för innehållet i sådana tredjepartsannonser eller länkade webbplatser.

Innan du köper produkter eller tjänster från tredje part som beskrivs på webbplatsen rekommenderas du att kontrollera pris, produktkvalitet och annan information som krävs för att göra ett välgrundat köp.

Varken G2hp.net eller dess moderbolag eller något av dess dotterbolag, avdelningar, dotterbolag, agenter, representanter eller licensgivare ska ha något ansvar till följd av dina köp av produkter eller tjänster från tredje part baserat på den information som tillhandahålls på webbplatsen, och vi ska inte ta emot eller granska klagomål om sådana köp.

Upphävande och skiljbarhet

Inget av G2hp.net:s avstående från något villkor som anges i dessa Användarvillkor ska anses vara ett ytterligare eller fortsatt avstående från sådant villkor eller ett avstående från något annat villkor, och G2hp.net:s underlåtenhet att hävda en rättighet eller bestämmelse enligt dessa Användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från en sådan rättighet eller bestämmelse.

Om någon bestämmelse i dessa Användarvillkor av en domstol eller annan behörig domstol anses vara ogiltig, olaglig eller ogenomförbar av någon anledning, ska en sådan bestämmelse elimineras eller begränsas i minsta möjliga utsträckning så att de återstående bestämmelserna i Användarvillkoren fortsätter att gälla fullt ut.

Hela avtalet

Användningsvillkoren utgör det enda och fullständiga avtalet mellan dig och G2hp.net med avseende på webbplatsen och ersätter alla tidigare och samtidiga överenskommelser, avtal, framställningar och garantier, både skriftliga och muntliga, med avseende på webbplatsen.

DMCA-policy

G2hp.net hanterar upphovsrättsintrång i enlighet med Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Du får inte publicera, ladda upp eller på annat sätt placera innehåll eller information på webbplatsen som tillhör en tredje part, om du inte har laglig rätt att göra det.

Om du i god tro tror att ditt upphovsrättsskyddade verk har reproducerats på vår webbplats utan tillstånd på ett sätt som utgör ett upphovsrättsintrång, kan du meddela vår upphovsrättsagent i ett e-postmeddelande till [email protected].

Denna kontaktinformation är endast avsedd för misstänkta upphovsrättsintrång. Ange följande:

 • Din fysiska eller elektroniska signatur.
 • Identifiering av det upphovsrättsskyddade verk som du tror har kränkts eller, om påståendet gäller flera verk på webbplatsen, en representativ lista över sådana verk.
 • Identifiering av det material som du anser vara föremål för intrång på ett tillräckligt exakt sätt för att vi ska kunna lokalisera materialet, t.ex. exakt URL (webbsida) som det fanns på, tillsammans med eventuella kopior du har av webbsidan.
 • Adekvat information som gör det möjligt för oss att kontakta dig (inklusive namn, postadress, telefonnummer och e-postadress).
 • Ett uttalande om att du i god tro tror att användningen av det upphovsrättsskyddade materialet inte är tillåten av upphovsrättsinnehavaren, dennes ombud eller lagen.
 • Ett uttalande, med straff för mened, att informationen i det skriftliga meddelandet är korrekt och att du är behörig att agera på upphovsrättsinnehavarens vägnar.

Var medveten om att om du medvetet och på ett väsentligt felaktigt sätt uppger att material eller aktivitet på webbplatsen gör intrång i din upphovsrätt, kan du hållas ansvarig för skadestånd (inklusive kostnader och advokatkostnader).

Riktlinjer för reklam

I dessa riktlinjer för annonsering (”riktlinjer”) fastställs standarder som styr placeringen av annonser och sponsrat innehåll (gemensamt ”annonser”) av annonsörer, byråer eller teknikleverantörer som Growth Leads samarbetar med (gemensamt ”annonsörer”).

Annonsörerna måste följa dessa riktlinjer när de placerar annonser, inklusive annonser som köpts enligt AAAA/IAB:s standardvillkor, på webbplatser eller mobila fastigheter som ägs eller kontrolleras av Growth Leads Media, inklusive G2hp.net.

Dessa riktlinjer är avsedda att ge allmänna parametrar för annonsörer i samband med annonser och innehåll som visas på G2hp.net.

De är inte uttömmande och tar inte upp alla situationer eller frågor som kan uppstå i affärsverksamheten, särskilt med tanke på förändringstakten inom medie- och reklambranschen. Följaktligen kan dessa riktlinjer ändras från tid till annan efter Abouts eget gottfinnande.

Annonsörer är ansvariga för att förstå och följa alla tillämpliga lagar och förordningar, inklusive FTC:s riktlinjer om reklam, avslöjande av native advertising, integritet och datasäkerhet. Alla annonser måste vara rättvisa, sanningsenliga och klart urskiljbara från redaktionellt innehåll.

Annonsörerna är ansvariga för att se till att alla annonser och relaterade påståenden är tillräckligt underbyggda. Annonsörerna måste dessutom följa GGL:s riktlinjer för förbjudet innehåll och ytterligare standarder för annonsörer, som ingår i dessa riktlinjer och anges nedan.

Förbjudet innehåll

Annonser får inte innehålla eller främja följande:

 • Droger/Alkohol/Tobak. Annonser får inte främja olagliga droger, olagliga substanser, missbruk av receptbelagda läkemedel, användning av alkohol (utom öl och vin) eller tobaksprodukter eller andra tillhörande tillbehör. Lagliga produkter och tjänster som främjar ett upphörande med tobaksrelaterade produkter är tillåtna.
 • Vapen/våld. Annonser får inte främja användning, distribution eller tillverkning av skjutvapen, ammunition, sprängämnen, pyroteknik eller andra vapen. Annonser får inte främja våld, grymhet eller fysisk eller känslomässig skada på någon person eller något djur.
 • Olaglig verksamhet. Annonser får inte främja olaglig eller annan tvivelaktig verksamhet som kan vara olaglig i en eller flera jurisdiktioner, inklusive, men inte begränsat till, hackning, förfalskning eller annan verksamhet som kan kränka andras immateriella rättigheter, integritet, publicitet eller avtalsrättigheter. Annonser får inte innehålla eller främja innehåll som rör bedrägerier, finansiella system, pyramidspel eller andra bedrägliga eller olagliga finansiella eller investeringsmöjligheter.
 • Hat/Intolerans/Diskriminering. Annonser får inte innehålla eller främja hatpropaganda, personliga angrepp eller diskriminering av någon individ, grupp, land eller organisation.
 • Obscenitet/oskönhet/proffsighet. Annonser får inte innehålla eller främja obscena, oanständiga, profana eller stötande ord, bilder, ljud, videor eller annat innehåll.
 • Politiska/religiösa frågor. Annonser får inte innehålla fientligt, stötande, uppviglande eller hatiskt tal om politiska eller religiösa ämnen eller grupper. Annonser får inte utnyttja kontroversiella politiska, sociala eller religiösa frågor i kommersiellt syfte.
 • Sexuellt eller vuxet innehåll. Annonser får inte innehålla fullständig eller partiell nakenhet, avbildningar av personer i explicita positioner eller aktiviteter som är alltför suggestiva eller sexuellt provocerande. Annonser får inte innehålla text eller bilder som visar någon eller något som är involverat i explicita sexuella handlingar eller oanständigt och luddigt beteende. Annonser får inte marknadsföra eskort, dejting, erotiska meddelanden, pornografi eller andra sexuella produkter eller tjänster.
 • Förnedring/förtal. Annonser får inte innehålla nedsättande eller ärekränkande information eller innehåll som syftar till att skada Abouts eller någon annan individs, grupps eller organisations rykte.
 • Grova skildringar. Annonser får inte innehålla eller främja innehåll som är grovt, vulgärt, förnedrande eller som kan chockera eller äckla.
 • Militant/extremism. Annonser får inte innehålla eller främja extremt aggressiva och stridslystna beteenden eller olagliga politiska åtgärder, inklusive individer eller grupper som förespråkar våld som ett sätt att uppnå sina mål.
 • Känsligt innehåll. Annonser får inte rikta sig till känsliga kategorier, t.ex. ekonomisk ställning, medicinska förhållanden, psykisk hälsa, brottsregister, politisk tillhörighet, ålder, ras eller etniskt ursprung, religiös eller filosofisk tillhörighet eller övertygelse, sexuellt beteende eller sexuell läggning eller medlemskap i fackförening.
 • Gratis varor/tjänster. Annonser får inte distribuera eller lova att distribuera gratis varor och tjänster.
 • Riktar sig till barn. Annonser får inte specifikt rikta sig till barn, inte heller genom tecknade filmer eller annat liknande innehåll.
 • Påståenden som inte kan verifieras. Annonser får inte innehålla förvirrande påståenden som rimliga konsumenter inte lätt kan förstå och bedöma.
 • Före/efter-bilder. Annonsen får inte visa ”före och efter”-bilder eller bilder som innehåller oväntade eller osannolika resultat.
 • Påståenden om hälsa och säkerhet. Annonserna får inte främja åtgärder som sannolikt kan skada hälsan, t.ex. bulimi, anorexi, binge drinking eller drogbruk. Annonser får inte innehålla hälsopåståenden som inte är klart underbyggda. Annonsörerna kan åläggas att lämna in dokumentation som styrker påståendena om deras produkter.
 • Vilseledande/felaktigt/bedrägligt: Annonser får inte innehålla information eller innehåll som är potentiellt vilseledande, falskt eller bedrägligt, inklusive innehåll som är avsett att på ett bedrägligt sätt generera klick, t.ex. falska ”stängningsknappar”.
 • Konkurrerande till G2hp.net/Affiliates. Annonser får inte främja direkta konkurrenter till G2hp.net eller någon av dess moderbolag, filialer, dotterbolag eller andra närstående enheter.

Ytterligare standarder

Annonsörer och annonser måste följa följande standarder:

 • Ljud/animation. Annonser får inte innehålla alltför störande ljud eller animationer som spelas upp automatiskt.
 • Popup-fönster/downloads. Annonser får inte innehålla ledarannonser, flytande lager, popup-fönster, undersökningar eller digitala nedladdningar.
 • Skadlig programvara. Annonser får inte innehålla skadlig kod, inklusive skadlig kod, spionprogram, trojanska hästar, buggar eller virus.
 • Fiske. Annonser får inte lura en användare att lämna pengar eller någon konto-, person- eller annan känslig information.
 • Separering. Annonserna måste ha tydliga gränser och visas så att de tydligt framgår att de inte är en del av G2hp.net:s webbplatsinnehåll.
 • Kompatibilitet. Annonserna måste fungera enhetligt på både Apple- och PC-format och i alla större webbläsare.
 • Oberoende. Annonserna får inte verka äventyra eller påverka G2hp.nets redaktionella oberoende av annonsörerna.
 • Stöd. Annonser får inte skapa eller antyda att G2hp.net stöder någon produkt, tjänst eller organisation.
 • Landningssidor. Landningssidor som är kopplade till annonser måste överensstämma med annonsens uppmaning till handling och får inte vara ”lockbete och byte”.
 • Immateriella rättigheter. Annonserna får inte använda upphovsrätt, varumärken, servicemärken, affärshemligheter, patent eller andra äganderätter som tillhör About, G2hp.net eller någon tredje part utan föregående skriftligt tillstånd. Annonsörer får inte ändra eller störa läsbarheten eller visningen av Abouts eller G2hp.net varumärken, logotyper eller mönster.
 • Insamling av uppgifter. Annonser får inte innehålla öppna formulär för att registrera användare eller samla in personligt identifierbar information. Annonser får inte samla in eller sälja e-postlistor utan användarnas uttryckliga tillstånd. Annonsörerna får inte samla in personligt identifierbar information från G2hp.net-användare eller placera cookies, applets eller andra liknande filer – om dessa filer överför personligt identifierbar information till annonsörerna – på G2hp.net-användarnas stationära datorer eller mobila enheter. Annonsörerna måste hantera uppgifterna med vederbörlig omsorg, inte missbruka uppgifter som de har tillstånd att samla in, och inte heller samla in uppgifter i oklara syften eller utan lämpliga säkerhetsåtgärder.

Licensierat innehåll och innehåll från tredje part

Licensierat innehåll eller innehåll från tredje part granskas noggrant av G2hp.net-redaktionen för att se till att det överensstämmer med våra policyer och standarder. Allt sådant innehåll är märkt för att informera dig om källan.