Integritetspolicy

Vi har skapat denna sekretesspolicy för att visa vårt starka engagemang för sekretess och för att avslöja våra metoder för att samla in, använda och avslöja personlig information i samband med denna webbplats. Personlig information är information om en person som innehåller identifierande information om den personen.

Även om det finns länkar från denna webbplats till andra webbplatser gäller denna sekretesspolicy endast denna webbplats och inte webbplatser som drivs av andra. Om du till exempel klickar på en länk till en webbplats för en av våra partners eller sponsorer tar klicket dig från vår webbplats. Vi är inte ansvariga för innehållet eller sekretesspraxis på andra webbplatser.

1. Inledning

1.1 Vi har åtagit oss att skydda våra webbplatsbesökares integritet.

1.2 Denna policy gäller när vi agerar som personuppgiftsansvarig när det gäller personuppgifter för våra webbplatsbesökare, med andra ord när vi bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av dessa personuppgifter.

1.3 Vi använder cookies på vår webbplats. I den mån dessa cookies inte är strikt nödvändiga för tillhandahållandet av vår webbplats kommer vi att be dig samtycka till vår användning av cookies när du besöker vår webbplats för första gången.

1.4 I denna policy hänvisar ”vi”, ”oss” och ”vår” till G2hp.net. 

1.5 Denna policy gäller för de personuppgifter som behandlas av vår webbplats.

2. Hur vi använder dina personuppgifter

2.1 I detta avsnitt 3 har vi fastställt:

(a) de allmänna kategorierna av personuppgifter som vi kan komma att behandla;

(b) de syften för vilka vi får behandla personuppgifter, och

(c) de rättsliga grunderna för behandlingen.

2.2 Vi kan komma att behandla uppgifter om din användning av vår webbplats (”användningsuppgifter”). Användningsuppgifterna kan omfatta din IP-adress, geografiska plats, typ och version av webbläsare, operativsystem, hänvisningskälla, besökslängd, sidvisningar och navigeringsvägar på webbplatsen samt information om tidpunkten, frekvensen och mönstret för din användning av tjänsterna.

Källan till användningsdata är vårt analytiska spårningssystem. Dessa användningsuppgifter kan behandlas för att analysera användningen av webbplatsen. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt legitima intresse, nämligen att övervaka och förbättra vår webbplats.

2.3 Vi kan komma att behandla information som du lämnar till oss i syfte att prenumerera på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev (”anmälningsuppgifter”). Anmälningsuppgifterna kan komma att behandlas för att skicka dig de relevanta anmälningarna och/eller nyhetsbreven. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke.

2.4 Vi kan komma att behandla information som finns i eller är relaterad till meddelanden som du skickar till oss (”korrespondensuppgifter”). Korrespondensuppgifterna kan omfatta kommunikationens innehåll och metadata som är kopplade till kommunikationen.

Vår webbplats kommer att generera metadata i samband med kommunikation som görs med hjälp av webbplatsens kontaktformulär. Korrespondensuppgifterna kan behandlas för att kommunicera med dig och för att föra register. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen en korrekt administration av vår webbplats och verksamhet samt kommunikation med användarna.

2.5 Vi kan behandla alla dina personuppgifter som anges i denna policy när det är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, antingen i domstolsförfaranden eller i ett administrativt eller utomrättsligt förfarande. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen att skydda och hävda våra lagliga rättigheter, dina lagliga rättigheter och andras lagliga rättigheter.

2.6 Vi kan behandla någon av dina personuppgifter som anges i denna policy när det är nödvändigt för att få professionell rådgivning. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen att på ett korrekt sätt skydda vår verksamhet mot risker.

2.7 Utöver de specifika ändamål för vilka vi får behandla dina personuppgifter som anges i detta avsnitt 3, får vi också behandla alla dina personuppgifter när sådan behandling är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av, eller för att skydda dina vitala intressen eller en annan fysisk persons vitala intressen.

2.8 Vänligen lämna inga andra personers personuppgifter till oss, såvida vi inte uppmanar dig att göra det.

3. Tillhandahållande av dina personuppgifter till andra

3.1 Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra professionella rådgivare i den mån det rimligen är nödvändigt för att få professionell rådgivning eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, oavsett om det är i domstolsförfaranden eller i ett administrativt eller utomrättsligt förfarande.

3.2 Vi kan komma att lämna ut användningsuppgifter, anmälningsuppgifter, korrespondensuppgifter, hälsouppgifter och undersökningsuppgifter till våra leverantörer eller underleverantörer i den mån det rimligen är nödvändigt för att uppdatera din hälsojournal för att underlätta den vård du får, revision för att övervaka kvaliteten på den tjänst som tillhandahålls, eller teknisk support av vår webbplats.

3.3 Utöver de specifika utlämningar av personuppgifter som anges i detta avsnitt 4 kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter om ett sådant utlämnande är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av, eller för att skydda dina vitala intressen eller en annan fysisk persons vitala intressen.

Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter om ett sådant utlämnande är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, oavsett om det rör sig om ett domstolsförfarande eller ett administrativt eller utomrättsligt förfarande. 

4. Säkerhet

Vi skyddar de personuppgifter som vi har samlat in från denna webbplats genom att använda säkerhetsåtgärder enligt branschstandard mot förlust och obehörig åtkomst, förstörelse, användning, ändring eller avslöjande av dessa uppgifter. Vi följer de säkerhetsåtgärder som beskrivs i detalj i våra policyer och förfaranden för datasäkerhet och övervakar rutinmässigt denna efterlevnad. När kreditkortsinformation eller annan finansiell information överförs via Internet använder vi SSL-kryptering (Secure Socket Layer) enligt industristandard för att skydda informationen.

5. Ändringar

5.1 Vi kan komma att uppdatera denna policy från tid till annan genom att publicera en ny version på vår webbplats.

5.2 Du bör kontrollera denna sida då och då för att se till att du är nöjd med eventuella ändringar av denna policy.

6. Användning och utlämnande av personuppgifter

6.1 Vi säljer eller hyr inte ut personlig information om besökare på denna webbplats. Vi använder eller avslöjar inte personlig information som erhållits via denna webbplats, utom på det sätt som uttryckligen beskrivs i denna policy.

6.2 Vi kan avslöja personlig information om vi anser det lämpligt för att skydda en persons säkerhet eller för en utredning som rör allmän säkerhet eller för att rapportera en aktivitet som verkar strida mot lagen.

6.3 Vi kan avslöja personlig information för att skydda säkerheten och tillförlitligheten på denna webbplats och för att vidta försiktighetsåtgärder mot ansvar.

6.4 Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till eventuella efterträdare (företag eller organisationer som köper eller på annat sätt tar över våra tillgångar).

7. Tillgång, korrigering, radering och dataintegritet

Begäran om åtkomst, rättelse eller radering av personuppgifter kan lämnas in via våra kontaktuppgifter. Observera att vi inte betraktar weblogginformation som personlig information.

8. Ansvarsfriskrivning

8.1 G2hp.net och material och relaterad kommunikation tillhandahålls ”i befintligt skick” utan några representationer eller garantier, uttryckliga eller underförstådda, av något slag, inklusive, men inte begränsat till, garantier för säljbarhet eller lämplighet för särskilda ändamål.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning av underförstådda garantier, så ovanstående uteslutningar av underförstådda garantier är kanske inte tillämpliga under vissa omständigheter. Under dessa omständigheter förblir alla andra uteslutningar i kraft.

8.2 G2hp.net garanterar inte riktigheten, tillförlitligheten eller fullständigheten av den information som finns på denna webbplats. Den garanterar eller försäkrar inte heller att någon information kan vara lämplig att använda i någon omständighet eller tillämpning. Genom att använda denna webbplats bekräftar du att all tillit till sådant material, råd, uttalanden eller information sker på egen risk.

8.3 G2hp.net tar inget ansvar och ska inte hållas ansvarig för skador av något slag som orsakats av användningen av denna webbplats. Denna uttryckliga ansvarsfriskrivning omfattar skador som orsakas av virus, maskar, trojaner eller annan datorprogramvara eller anomali som kan infektera, påverka eller skada din datorhårdvara, programvara, ditt minne eller annan egendom som tillhör dig eller andra, som ett resultat av din tillgång till, användning av eller surfning på denna webbplats.

9. Innehåll från tredje part

Alla åsikter, uttalanden, tjänster, erbjudanden eller annan information eller innehåll som uttrycks eller görs tillgängligt på G2hp.net av en tredje part tillhör respektive författare eller distributör(er) och inte G2hp.net.

10. Begränsning av ansvar

10.1 Din användning och surfning på G2hp.net sker på egen risk. Om du är missnöjd med något av de material som finns i G2hp.net eller med något av dessa villkor, är din enda och exklusiva åtgärd att upphöra med att få tillgång till och använda G2hp.net.

10.2 Under inga omständigheter kommer G2hp.net, dess leverantörer eller andra tredje parter som nämns på, eller som är involverade i att skapa, producera eller leverera G2hp.net att vara ansvariga för direkta, tillfälliga, följdskador, indirekta, särskilda eller straffskador (inklusive men inte begränsat till kostnader och utgifter av alla slag, förlorad vinst, förlorad data eller program och avbrott i affärsverksamheten) som uppstår på grund av din tillgång till, användning, oförmåga att använda eller resultaten av användningen av G2hp.net eller webbplatser som är länkade till Online-Prescription. net, eller något material som finns på någon eller alla sådana webbplatser (inklusive men inte begränsat till de skador som orsakas av eller är en följd av ett misslyckande i utförandet, fel, utelämnande, länkning till andra webbplatser, avbrott, radering, defekt, försening i drift eller överföring, datavirus, fel i kommunikationslinjen eller förstörelse, obehörig åtkomst till, ändring av eller användning av någon dator eller något system), oavsett om de grundar sig på garanti, avtal, skadestånd, vårdslöshet, strikt ansvar eller någon annan rättslig teori och oavsett om Dannemiller har underrättats om möjligheten till sådana skador eller inte.

10.3 G2hp.net ska inte ha något ansvar eller skyldighet för handlingar, underlåtenhet eller beteende av någon användare eller tredje part.

11. Frågor, klagomål eller begäran om att ändra information

Om du när som helst vill kontakta oss med en fråga eller ett klagomål eller för att utöva någon av de rättigheter som anges i denna sekretesspolicy, eller om du vill ändra information som vi har samlat in, kan du göra det genom att kontakta oss via e-post, med hjälp av den information som anges nedan.

Vi försöker ständigt förbättra vår webbplats. Vi vill att du och din familj ska kunna lita på att använda www.g2hp.net som din enda resurs för recept på nätet.

Vi uppmuntrar dig att kontakta oss med förslag till förbättringar av vår webbplats så att vi kan ge dig bättre service i framtiden. Tack för ditt besök hos oss.

Stand: Mai / 2022