Mysimba

Köp Mysimba online [Med recept på nätet]

Användarrecensioner på WebMD
4/5
Från 2 060,65 kr (Pris inkl. läkarkonsult).

Hur fungerar receptet online?

Kort om Mysimba

Mysimba innehåller 2 aktiva substanser, naltrexonhydroklorid och bupropionhydroklorid, och används till fetma eller överviktiga vuxna för att klara vikten tillsammans med en kalorifattig diet och fysisk träning.  Detta läkemedel verkar på områden i hjärnan som är involverade i kontrollen av födointag och energiförbrukning.

Av g2hp-redaktionen. Artikeln har skrivits i enlighet med medicinsk standard och återspeglar det aktuella medicinska kunskapsläget. All information har undersökts noggrant och källorna anges i slutet av artikeln.

Vad är Mysimba?

Mysimba är ett receptbelagt viktminskningsläkemedel som innehåller naltrexon och bupropion. Du tar 1-2 tabletter en eller två gånger om dagen upp till max 4 tabletter per dag. Bupropion hjälper till att minska din aptit så att du inte känner dig lika hungrig och blir nöjd med mindre mat. Naltrexon tros dämpa din hunger vilket minskar din lust att äta.

Mysimba är godkänd för att hjälpa dig gå ner i vikt i kombination med en aktiv livsstil och en kalorikontrollerad balanserad kost.

 Mysimba bör tas tillsammans med en kalorikontrollerad diet och träning för att hjälpa dig gå ner i vikt. Motion och en balanserad kost hjälper dig att behålla en hälsosam vikt även när du slutar ta din medicin.

Vad änvänds Mysimba för?

Mysimba är ett läkemedel som används tillsammans med kost och motion för att hjälpa vuxna att hantera vikten:

 • som är överviktiga (dvs. har ett kroppsmassaindex – BMI – på 30 eller mer)
 • som är överviktiga (dvs. har ett BMI mellan 27 och 30) och har viktrelaterade komplikationer som diabetes, onormalt höga nivåer av fett i blodet eller högt blodtryck

BMI är ett mått som anger kroppsvikt i förhållande till längd.

Mysimba innehåller de aktiva substanserna naltrexon och bupropion, som är individuellt licensierade inom EU för annan användning.

Hur Mysimba verkar I kroppen?

Det exakta sättet som Mysimba fungerar är inte helt förstått, men de två aktiva substanserna, naltrexon och bupropion, verkar på de delar av hjärnan som styr födointag och energibalans, samt minskar effekten av den del av hjärnan som styr njutningen i samband med att äta mat. 

När de ges tillsammans minskar deras handlingar aptiten och mängden som patienter äter, och ökar energiförbrukningen, vilket hjälper dem att hålla sig till en kalorikontrollerad diet och minska sin kroppsvikt.

Dosering och användning: Hur tar man Mysimba?

Mysimba-doseringen ska eskaleras enligt följande schema:

 • En total daglig dos på två Mysimba 8 mg/90 mg tabletter två gånger dagligen (32 mg/360 mg) uppnås i början av vecka 4.

Mysimba ska tas genom munnen på morgonen och på kvällen. Tabletterna ska inte skäras, tuggas eller krossas. Totala dagliga doser större än 32 mg/360 mg per dag (två tabletter två gånger dagligen) rekommenderas inte. I kliniska prövningar administrerades Mysimba tillsammans med måltider. Mysimba bör dock inte tas tillsammans med en måltid med hög fetthalt på grund av en resulterande signifikant ökning av Mysimba systemisk exponering.

Patienter kan utveckla förhöjt blodtryck eller hjärtfrekvens under behandling med Mysimba; risken kan vara större under de första tre månaderna av behandlingen. Eftersom patienter med hypertoni kan löpa ökad risk att utveckla blodtryckshöjningar, bör sådana patienter övervakas för denna potentiella effekt när behandling med Mysimba påbörjas.

Svaret på behandlingen bör utvärderas efter 12 veckor vid underhållsdosen. Om en patient inte har förlorat minst 5 % av baslinjens kroppsvikt, avbryt Mysimba, eftersom det är osannolikt att patienten kommer att uppnå och upprätthålla en kliniskt meningsfull viktminskning med fortsatt behandling.

Dosjustering hos patienter med nedsatt njurfunktion

Hos patienter med måttligt eller gravt nedsatt njurfunktion är den maximala rekommenderade dagliga dosen för Mysimba två tabletter. Mysimba rekommenderas inte för användning av patienter med njursjukdom i slutstadiet. Det saknas adekvat information för att styra doseringen av patienter med lätt nedsatt njurfunktion.

Dosjustering hos patienter med nedsatt leverfunktion

Hos patienter med nedsatt leverfunktion är den maximala rekommenderade dagliga dosen av Mysimba en tablett på morgonen.

Patienter som tar monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) 

Minst 14 dagar bör förflyta mellan utsättande av en MAO-hämmare avsedd för att behandla depression och påbörjande av behandling med Mysimba. Omvänt bör minst 14 dagar tillåtas efter avslutad Mysimba innan man påbörjar ett antidepressivt medel mot MAO-hämmare.

Vilka biverkningar har Mysimba?

Möjliga biverkningar inkluderar gastrointestinala störningar, sömnlöshet, rastlöshet, ledvärk och huvudvärk. Båda ämnena verkar på de delar av hjärnan som styr födointag och energibalans och minskar även effekterna i den del av hjärnan som styr den behagliga känslan som är förknippad med födointag.

Naltrexon/bupropion är godkänt i kombination med diet och motion för att hantera vikten hos överviktiga vuxna och hos överviktiga vuxna med 1 eller flera viktrelaterade tillstånd. Vid tidpunkten för publiceringen är användningen av Mysimba låg i Sverige och den är normalt endast tillgänglig på privata recept.

Som med all medicinering kan Mysimba förknippas med oönskade biverkningar. Även om de vanligtvis är milda kan vissa av dessa vara allvarligare vilket kan leda till att behandlingen avbryts.

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

 • Huvudvärk
 • Illamående & kräkningar
 • Känner mig rastlös
 • Led- och muskelvärk
 • Magsmärtor & förstoppning
 • Sömnlöshet
 • Ångest & agitation

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

 • Bröstsmärta
 • Darrning
 • Depression, irritabilitet & ökad energi
 • Feber & frossa
 • Försenad utlösning
 • Hjärtklappning, värmevallningar och överdriven svettning
 • Huvudvärk
 • Håravfall
 • Minskad aptit, diarré
 • Minskning av antalet lymfocytceller
 • Smakstörningar, muntorrhet & tandvärk
 • Trötthet, koncentrationssvårigheter & energibrist
 • Vattniga ögon
 • Yrsel, yrsel och tinnitus
 • Överkänslighetsreaktioner 

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

 • Aptitlöshet
 • Balansstörning
 • Fotsvamp
 • Förlust av sexuell lust
 • Känner mig nervös, rymdkänsla, spänning, agitation, humörsvängningar, hallucinationer, förvirring, allvarlig misstänksamhet (paranoia), desorientering
 • Minnesförlust, mental funktionsnedsättning
 • Munsår
 • Onormala drömmar, mardrömmar
 • Spolning
 • Svimmar nästan
 • Svullna körtlar i nacken, armhålan eller ljumsken
 • Tremor i huvudet eller en lem som ökar när man försöker utföra en viss funktion
 • Åksjuka
 • Ökad aptit & viktökning
 • Överdriven förlust av kroppsvattenj uttorkning
 • Öronont, obehag i öronen
 • Synstörningar, dimsyn, ögonirritation, smärta eller svullnad, ökad känslighet för ljus
 • Nasala obehag, trängsel, rinnande näsa, nysningar, bihålor
 • Ont i halsen, ökning av slem som hostas upp
 • Fluktuerande eller förhöjt blodtryck
 • Smärta i nedre delen av buken
 • Rapning
 • Svullnad av läpparna
 • Passage av färskt blod genom anus vanligtvis i eller med avföring
 • Bråck
 • Hemorrojder
 • Inflammation i gallblåsan
 • Ett problem med ryggraden där stödskivan mellan två ben (kotan) buktar ut
 • Smärta i käken och ljumsken
 • En störning som kännetecknas av en plötslig tvingande urineringstrang, onormalt frekvent urinering, smärtsam urinering
 • Oregelbunden menstruationscykel, vaginal blödning, torrhet i den kvinnliga vulva och slidan
 • Svårigheter att få eller behålla erektion
 • Att känna sig onormal eller svag
 • Törst, känner mig varm
 • Förkylning av extremiteter (händer, fötter)
 • Ökade kreatininnivåer i blodet 
 • Ökade leverenzymer och bilirubinnivåer, leversjukdomar, hepatit
 • Minskad hematokrit 
 • Akne, fet hud

Mysimba och att köra bil

En EU-granskning av kumulativa data har identifierat somnolens som en vanlig risk med naltrexon/bupropion och förlust av medvetande som en sällsynt risk. Med tanke på dessa och andra biverkningar har en ny varning lagts till i produktinformationen om att naltrexon/bupropion kan påverka förmågan att köra bil, använda maskiner eller utföra farliga uppgifter.

I ett fåtal fall inträffade medvetslöshet när patienten körde, inklusive ett litet antal fall världen över i samband med en trafikolycka. 

Patienter bör avrådas från att köra bil, använda maskiner eller utföra farliga aktiviteter medan de tar naltrexon/bupropion tills de vet hur läkemedlet påverkar dem. Detta bör övervägas särskilt precis efter start eller ändring av dosen av läkemedlet.

Möjliga interaktioner med andra läkemedel

Monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare)

Samtidig användning av MAO-hämmare och bupropion är kontraindicerad. 

Bupropion hämmar återupptaget av dopamin och noradrenalin och kan öka risken för hypertensiva reaktioner när det används samtidigt med läkemedel som också hämmar återupptaget av dopamin eller noradrenalin, inklusive MAO-hämmare. Djurstudier visar att den akuta toxiciteten av Bupropion förstärks av MAO-hämmaren fenelzin. 

Det bör gå minst 14 dagar mellan avbrytande av en MAO-hämmare och påbörjande av behandling med Mysimba. Omvänt bör minst 14 dagar tillåtas efter avslutad Mysimba innan man påbörjar en MAO-hämmare.

Opioida smärtstillande medel

Patienter som tar Mysimba kanske inte har full nytta av behandling med mediciner som innehåller opioid, såsom läkemedel mot hosta och förkylningar, preparat mot diarré och opioidanalgetika. Hos patienter som behöver intermittent opiatbehandling ska Mysimba-behandlingen tillfälligt avbrytas och opiatdosen bör inte ökas över standarddosen. Mysimba kan användas med försiktighet efter att kronisk opioidanvändning har avbrutits i 7 till 10 dagar för att förhindra att abstinensen fälls ut.

Under Mysimba kliniska studier uteslöts samtidig användning av opioider eller opioidliknande läkemedel, inklusive smärtstillande eller hostdämpande medel.

Kontraindikationer: När ska man inte ta Mysimba

Mysimba ska inte tas av kvinnor som är gravida eller som försöker bli gravida, om du har en ätstörning eller lever- eller njursjukdom. Du ska inte ta det om du upplever högt blodtryck, krampanfall, har en tumör i nervsystemet eller om du har bensodiazepin- eller alkoholabstinens. Andra personer som kan vara olämpliga inkluderar:

 • någon med en historia av bipolär sjukdom eller en tidigare diagnos av bulimi eller anorexia nervosa.
 • patienter som använder antidepressiva medel som kallas monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare), eller har tagit dem inom de senaste 14 dagarna.
 • någon med en historia av depression.

Mysimba innehåller bupropion som liknar aktiva ingredienser som finns i vissa antidepressiva läkemedel. Detta kan potentiellt öka risken för suicidalt beteende.

Varför är Mysimba ett receptbelagt läkemedel i Sverige?

En riskhanteringsplan har tagits fram för att säkerställa att Mysimba används så säkert som möjligt. Baserat på denna plan har säkerhetsinformation inkluderats i produktresumén och bipacksedeln för Mysimba, inklusive lämpliga försiktighetsåtgärder som ska följas av hälso- och sjukvårdspersonal och patienter.

Dessutom kommer företaget som marknadsför Mysimba att ta fram ett informationspaket för läkare som skriver ut läkemedlet, inklusive vägledning om att avbryta behandlingen hos patienter som inte svarar eller om det finns oro för biverkningar. Den kommer också att genomföra en ytterligare studie för att bedöma läkemedlets effekt på hjärtat och blodkärlen.

Ytterligare information finns i sammanfattningen av riskhanteringsplanen.

Risker med att köpa receptfri Mysimba online

Att köpa medicin över internet kan göra livet mycket enklare. Läkemedel på Internet är ibland billigare. Dina piller levereras till din dörr.

Tyvärr finns det många oärliga onlineapotek – och det kan vara svårt att skilja de ärliga från de oärliga. Så du måste vara mycket försiktig när du köper läkemedel online.

Lita inte på ett onlineapotek om:

 • Webbplatsen ber dig inte om ett recept.
 • Onlineapoteket är inte licensierat. 
 • Onlineapoteket har inte en licensierad apotekare tillgänglig för att svara på dina frågor.
 • Webbplatsen är inte säker. Det betyder att all information du anger – din adress, ditt kreditkortsnummer – kan läsas och användas av alla som stöter på den. Säkra webbplatser använder speciella verktyg för att kryptera din information. De förvandlar det till en kod som andra människor inte kan läsa. 

Varför ska du oroa mig för läkemedel köpta på nätet?

Det kan sluta med att du köper piller som gör ont snarare än hjälper.

Världshälsoorganisationen fann att mer än hälften av de droger som såldes online på platser som inte visade någon fysisk adress var falska. Läkemedel som du köper online från källor som inte är reglerade kan vara antingen för starka eller för svaga.

Brottslingar som säljer droger på nätet har ett mål: att tjäna pengar. Så de fokuserar ofta på läkemedel som är efterfrågade och som inte finns tillgängliga i en billigare generisk form.

Många falska droger är expertförpackade. De ser ut som den äkta varan, men de kan ha gjorts under mycket smutsiga förhållanden. Och de kan innehålla ingredienser som krita, socker och mjöl istället för den medicin du behöver. I värsta fall kommer ett falskt piller att innehålla droger eller kemikalier som kan skada dig.

Varför kan jag köpa Mysimba med online recept?

Du kan besöka Dokteronline.com för att få ditt hälsotillstånd granskat av en allmänläkare och få Mysimba-tabletter föreskrivna.

Dokteronline.com har ett nätverk av anslutna läkare och apotek. Man har alltid tillgång till medicinsk kunskap och får en ansvarsfull service. Läkarna företaget samarbetar med är registrerade som läkare i Sverige eller resten av Europa. Utöver sitt arbete för Dokteronline.com är de flesta av verksamma som allmänläkare.

Hur funkar Dokteronline.com?

Beställning

Man väljer de läkemedel man vill beställa. Genom att fylla i ensa personuppgifter och svara på de medicinska frågeformuläret kan man slutföra ens beställning. Ens svar på det medicinska frågeformuläret granskas sedan av en läkare. När ens beställning har bekräftats som lämplig skickar läkaren receptet till apoteket. Generellt sett packas sedan ens produkt och skickas till ens dörr inom tre arbetsdagar.

Betalning

I Sverige kan man betala med:

 • Klarna
 • Mastercard
 • Nordea bankkort
 • Visa

Leverans

Efter att betalningen har mottagits tar det 1 till 3 arbetsdagar innan beställningen skickas. Läkaren kommer att granska beställningen inom 24 timmar.

Detta innehåll ändrades och granskades senast den 13.05.2022.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
thomas fischer

Medicinskt granskad av

Thomas Fischer är en pensionerad apotekare med omfattande kunskaper inom läkemedelsförsörjning, läkemedelsblåsning och läkemedelshantering. I över två år har Thomas Fischer arbetat som medicinsk rådgivare och redaktör för redaktionen på g2hp.net. Portalen g2hp.net ger oberoende och tillförlitlig information om läkemedel och hälsa. Innehållet som erbjuds här har noggrant undersökts av expertredaktörer.

Referenser

 1. Mysimba. In.Drugs.com. URL:  https://www.drugs.com/
 2. Mysimba 8 mg/90 mg prolonged-release tablets. In: Medicines.org. URL: https://www.medicines.org.uk/
 3. Naltrexone/bupropion (Mysimba): risk of adverse reactions that could affect ability to drive. In: Medicines and Healthcare products Regulatory Agency. URL: https://www.gov.uk/

VIKTIGT: Detaljerad information om de beskrivna behandlingarna finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats https://www.ema.europa.eu/en.

Ansvarsfriskrivning: På g2hp.net använder vi endast ackrediterade källor och använder oss av kollegiala granskningar för att bevisa att vårt innehåll är korrekt. Läs våra redaktionella riktlinjer för att få veta mer om hur vi fastställer medicinska fakta och förbereder vårt innehåll på ett professionellt korrekt, tillförlitligt och trovärdigt sätt.