Redaktionella riktlinjer - Våra värderingar och standarder

De redaktionella riktlinjerna för G2hp.net syftar till att se till att du som besökare på vår webbplats får högkvalitativ och välgrundad information om medicinska och farmaceutiska ämnen, med fokus på området telemedicinska erbjudanden och möjligheter. Vi är måna om en begriplig presentation av högkvalitativt innehåll.

Även om all omsorg har lagts ner på presentationen är informationen på G2hp.net inte avsedd att ersätta konsultation med en läkare eller behandling av sjukvårdspersonal. Med vårt erbjudande vill vi bara förklara, förklara och erbjuda beslutsstöd.

De redaktionella målen för G2hp.net är följande

Urval av ämnen och innehåll

Huvudfokus för vår information är förklaringar av vanliga sjukdomar och deras symtom, inklusive möjligheten att konsultera läkare via telemedicin, få en diagnos och få ett recept utfärdat online. 

Dessutom ger vi information om läkemedel, deras användningsområden, risker och biverkningar, alltid baserad på den senaste informationen och de senaste medicinska och farmaceutiska forskningsresultaten.

Känsliga frågor - hanteras på ett känsligt sätt

Särskilt inom telemedicin erbjuds patienterna möjlighet att diskutera känsliga ämnen online i en konfidentiell miljö. Detta åtföljs av många frågor, ibland av mycket intim karaktär. När våra experter och författare diskuterar sjukdomar och behandlingsalternativ strävar de alltid efter att kombinera yrkeskompetens med känslighet. 

Hur man skapar innehåll på G2hp.net

Informationen på den här webbplatsen är resultatet av grundlig forskning av våra interna experter. De senaste forskningsresultaten införlivas med vederbörlig vetenskaplig omsorg när innehållet utarbetas. 

När forskningen är klar kontrolleras och valideras informationen först innan den redigeras. Alla färdiga artiklar och annat innehåll måste sedan återigen stå emot en innehållsansvarigs och eventuellt en läkares granskning. Först därefter publiceras de på webbplatsen.  

Förutom att erkända specialister förbereder studier och forskning beställer vi i enskilda fall egen forskning eller egna analyser. I detta fall förklarar vi förfarandet för datainsamling och tolkning och redogör för den använda metoden på ett sätt som är begripligt för våra läsare.

Endast tillförlitliga källor som grund för vår information

Vi förlitar oss på pålitliga källor i våra ansträngningar att vara korrekta och aktuella. På så sätt kan vi förse patienterna med information från erkända institutioner och välrenommerade publikationer. Vi får våra resultat bland annat från följande källor: 

Naturligtvis gör vårt innehåll inte anspråk på att vara uttömmande, särskilt inte när det gäller komplexa medicinska och farmakologiska bakgrunder. När det är nödvändigt hänvisar vi till ytterligare information genom märkning. Citat och uppgifter som hämtats från vetenskapliga publikationer är markerade och deras ursprung anges med en länk eller fotnot. 

Tekniska termer från läkemedlet

När vi utarbetar vetenskapligt korrekt information använder vi medicinsk terminologi, men förklarar den omedelbart i en form som är begriplig även för lekmän. Även här kan våra läsare hitta länkar med ytterligare information. 

Kontinuerlig uppdatering av ämnen och information

Inom medicin och farmaci berikas diagnostik och terapi ständigt av nya rön. Vi vill ta hänsyn till denna nya information genom att regelbundet uppdatera vårt innehåll.

Därför granskas innehållet på webbplatsen G2hp.net regelbundet av innehållsansvariga och medicinska experter. I synnerhet när vi hänvisar till statistik och uppgifter uppdaterar vi denna information när det är möjligt.

Informationens opartiskhet

Utbudet på webbplatsen G2hp.net är inte knutet till något särskilt varumärke. Därför rekommenderar vi inte uttryckligen några produkter, utan hänvisar endast till behandlingsalternativ i vår information och ger ytterligare information om de läkemedel som beskrivs. 

Beslutet om en behandling eller ett specifikt läkemedel bör dock fattas i samråd med och på inrådan av en läkare eller specialistläkare.

Tillhandahållande och rekommendation av tjänster

Vårt onlineutbud är avsett som en informationstjänst för patienter, inklusive rätten att annonsera tredje parts tjänster. Detta inkluderar även hänvisningar till externa erbjudanden från telemedicinska portaler eller onlineapotek. Dessa hänvisningar är avsedda att göra det möjligt för besökarna att välja bland välrenommerade leverantörer utan att lyfta fram specifika leverantörer.