Saxenda

Köp Saxenda online [Med recept på nätet]

Användarrecensioner på WebMD
4/5
Från 1520,80 kr (Pris inkl. läkarkonsult).

Hur fungerar receptet online?

Kort om Saxenda

Saxenda är ett receptbelagt läkemedel som används som ett behandlingsalternativ för kronisk övervikt, förutom en kalorireducerad diet och fysisk aktivitet. Denna medicin kommer i en injicerbar form i en förfylld penna. Saxenda ges precis under huden, en gång dagligen.

Av g2hp-redaktionen. Artikeln har skrivits i enlighet med medicinsk standard och återspeglar det aktuella medicinska kunskapsläget. All information har undersökts noggrant och källorna anges i slutet av artikeln.

Vad är Saxenda?

Saxenda är ett viktminskningsläkemedel som används tillsammans med en hälsosam, balanserad kost och regelbunden motion som en del av en viktminskningsplan. Det rekommenderas för vuxna med ett BMI på 26 eller mer som också har viktrelaterade medicinska problem eller överviktiga vuxna med ett BMI på 30 eller mer. 

Saxenda innehåller liraglutid som dämpar din aptit genom att öka mättnadskänslorna och minska hungerkänslorna, vilket kan leda till att du äter färre kalorier och går ner i vikt.

I Sverige kommer Saxenda som en injektion som ges under huden och är endast tillgänglig på recept.

Vad används Saxenda till?

Saxenda är ett tillskott till en kalorireducerad diet och ökad fysisk aktivitet vid kronisk viktkontroll hos vuxna patienter med ett BMI på 30, eller 27 i närvaro av minst en viktrelaterad komorbiditet såsom pre-diabetes eller typ 2 diabetes mellitus, hypertoni, dyslipidemi eller obstruktiv sömnapné.

Behandling med Saxenda ska avbrytas efter 12 veckor med dosen 3,0 mg om dagen om patienterna inte har tappat minst 5 % av sin initiala kroppsvikt.

Hur Saxenda verkar I kroppen?

Liraglutid är en acylerad glukagonliknande peptid-1 (GLP-1) som binder till och aktiverar GLP-1-receptorn (GLP-1R). GLP-1 är en fysiologisk regulator av aptit och födointag som leder till upptag i specifika hjärnregioner involverade i reglering av aptit. 

Liraglutid, via specifik aktivering av GLP-1R, ökar mättnadskänslan och minskar hungersignaler, vilket i sin tur leder till lägre kroppsvikt. 

Saxenda reglerar alltså aptiten genom att öka mättnadskänslorna, samtidigt som hungerkänslorna och den framtida matkonsumtionen minskar, vilket leder till minskat matintag.

Dosering och användning: Hur tar man Saxenda?

Den vanliga startdosen är 0,6 mg en gång dagligen.

Din läkare kommer att tala om för dig hur länge du ska fortsätta ta denna dos, dock minst 1 vecka.

Din dos kan sedan ökas med 0,6 mg varje vecka tills du når den rekommenderade dosen på 3 mg en gång dagligen.

När du når den rekommenderade dosen på 3 mg under vecka 5 av behandlingen, fortsätt att använda denna dos tills din behandlingsperiod är slut. Öka inte din dos ytterligare.

Användning

Använd Saxenda exakt som ordinerats av din läkare.

Din vårdgivare kommer att visa dig hur du använder Saxenda. 

Tidpunkt på dygnet

Saxenda-injektion används en gång om dagen. Du kan använda Saxenda när som helst på dagen, med eller utan mat och dryck. Det är bäst att använda Saxenda vid ungefär samma tidpunkt varje dag, vid den tidpunkt som passar dig bäst.

Förfylld penna

Saxenda är en förfylld injektionspenna. Detta innebär att pennan innehåller en mängd läkemedel som redan laddats med liraglutid. Beroende på vilken dos du behöver kan en penna innehålla 0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg eller 3 mg liraglutid.

Nålar

Saxenda förfyllda pennor är utformade för att användas med nålar på upp till 8 mm som inte medföljer. Fråga din läkare eller sjuksköterska vilken nålbredd och längd som är bäst för dig. Använd en ny nål för varje injektion och kassera den efter användning.

Injektionsställe

Saxenda ges som en injektion under huden som din läkare eller sjuksköterska har visat dig. Saxenda kan injiceras på framsidan av din midja, på framsidan av ditt lår eller din överarm. Injicera inte Saxenda i en ven eller muskel.

Missad dos

Om du missar en dos Saxenda och nästa dos är mindre än 12 timmar bort, hoppa över den missade dosen och fortsätt som vanligt. Om det är mer än 12 timmar till nästa dos, ta den missade dosen så snart du kommer ihåg. Ta aldrig 2 doser samtidigt. 

Vilka biverkningar har Saxenda?

Saxenda kan orsaka milda eller allvarliga biverkningar. 

Milda biverkningar

Milda biverkningar av Saxenda kan inkludera:

 • biverkningar på injektionsstället
 • buksmärtor
 • diarré
 • flatulens
 • förstoppning
 • gastroenterit (inflammation i mage och tarmar)
 • huvudvärk
 • illamående
 • kräkningar
 • matsmältningsbesvär
 • trötthet
 • yrsel

De flesta av dessa biverkningar kan försvinna inom några dagar till ett par veckor. Men om de blir allvarligare eller inte försvinner, tala med din läkare eller apotekspersonal.

Allvarliga biverkningar

Allvarliga biverkningar från Saxenda är inte vanliga, men de kan uppstå. Ring din läkare omedelbart om du har allvarliga biverkningar

Allvarliga biverkningar och deras symtom kan inkludera:

 • Hypoglykemi, med följande symtom: yrsel, suddig syn, illamående, förvirring, snabba hjärtslag
 • Ökad hjärtrytm, med följande symtom: rasande eller bultande känslor i ditt hjärta
 • Akut pankreatit), med följande symtom: svår buksmärta som inte försvinner och som kan sprida sig till ryggen, illamående och kräkningar, feber
 • Gallblåsproblem, såsom gallsten, som kan behöva opereras, med följande symtom: buksmärtor, illamående och kräkningar, feber, blek avföring, gulsot 
 • Njursvikt, som kan orsakas av uttorkning på grund av kräkningar eller diarré. Symtom kan inkludera: svullnad av anklar och fötter, illamående, förvirring, andnöd
 • Självmordstankar eller handlingar. Symtom kan inkludera: nya eller förvärrade känslor av depression, tankar om att skada dig själv eller avsluta ditt liv, andra förändringar i humör eller beteende
 • Allergisk reaktion
 • Sköldkörtelcancer

Möjliga interaktioner med andra läkemedel

Berätta för din vårdgivare om alla läkemedel du tar inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och växtbaserade kosttillskott. Berätta särskilt för din vårdgivare om du tar mediciner som ökar insulinproduktionen som:

 • glimepirid (Amaryl), glimepirid/pioglitazon (Duetact) och glimepirid/rosiglitazon (Avandaryl)
 • glipizid (Glucotrol, Glucotrol XL) och glipizid/metformin (Metaglip)
 • glyburid (DiaBeta, Micronase, Glynase) och glyburid/metformin (Glucovance)
 • klorpropamid (diabines)
 • nateglinid (Starlix)
 • någon typ av insulin
 • repaglinid (Prandin)
 • tolazamid (tolinas)
 • tolbutamid (Orinase)

Saxenda försiktighetsåtgärder

Allvarliga biverkningar kan inträffa hos personer som tar Saxenda, inklusive:

Eventuella sköldkörteltumörer, inklusive cancer. Om medullär sköldkörtelcancer uppstår kan det leda till döden om den inte upptäcks och behandlas tidigt. Om du utvecklar tumörer eller cancer i sköldkörteln, kan din sköldkörtel behöva avlägsnas kirurgiskt.

Innan du börjar ta Saxenda, berätta för din vårdgivare om du eller någon av dina familjemedlemmar har haft sköldkörtelcancer, särskilt medullär sköldkörtelcancer eller multipel endokrin neoplasi syndrom typ 2. 

Ta inte Saxenda om du eller någon av dina familjemedlemmar har märg sköldkörtelcancer, eller om du har multipel endokrin neoplasi syndrom typ 2. Personer med dessa tillstånd har redan en högre chans att utveckla medullär sköldkörtelcancer i allmänhet och bör inte ta Saxenda.

Medan du tar Saxenda, berätta för din läkare om du får en knöl eller svullnad i nacken, heshet, sväljsvårigheter eller andnöd. Dessa kan vara symtom på sköldkörtelcancer.

Inflammation i bukspottkörteln (pankreatit), som kan vara allvarlig och leda till döden. 

Innan du tar Saxenda, berätta för din läkare om du har haft: pankreatit, stenar i din gallblåsa (gallstenar), en historia av alkoholism, höga triglyceridnivåer i blodet. 

Dessa medicinska tillstånd kan göra dig mer benägen att få pankreatit i allmänhet. Det är inte känt om dessa tillstånd leder till en högre risk att få pankreatit när du tar Saxenda.

Sluta ta Saxenda och ring din vårdgivare omedelbart om du har smärta i magområdet som är svår och inte försvinner. Smärtan kan uppstå med eller utan kräkningar. Smärtan kan kännas från magen till ryggen. Denna typ av smärta kan vara ett symptom på pankreatit.

Lågt blodsocker (hypoglykemi). Din risk att få lågt blodsocker är högre om du tar Saxenda tillsammans med ett annat läkemedel som kan orsaka lågt blodsocker, såsom en sulfonureid eller insulin. Hos vissa människor kan blodsockret bli så lågt att de behöver en annan person som hjälper dem. 

Dosen av ditt sulfonylurealäkemedel eller insulin kan behöva sänkas medan du använder Saxenda. Tecken och symtom på lågt blodsocker kan inkludera:

 • dåsighet
 • förvirring
 • hunger
 • huvudvärk
 • irritabilitet
 • skakighet
 • snabba hjärtslag
 • svaghet
 • svettas
 • yrsel

Prata med din vårdgivare om hur du behandlas för lågt blodsocker. Se till att din familj och andra människor som finns runt omkring dig vet hur man känner igen och behandlar lågt blodsocker.

Njurproblem (njursvikt). Saxenda kan orsaka illamående, kräkningar eller diarré som leder till vätskeförlust (uttorkning). Uttorkning kan orsaka njursvikt som kan leda till behov av dialys. 

Detta kan hända hos personer som aldrig har haft njurproblem tidigare. Att dricka mycket vätska kan minska risken för uttorkning. Ring din vårdgivare omedelbart om du har illamående, kräkningar eller diarré som inte försvinner, eller om du inte kan dricka vätska genom munnen.

Allvarliga allergiska reaktioner. Allvarliga allergiska reaktioner kan inträffa med Saxenda. Sluta använda Saxenda och få medicinsk hjälp omedelbart om du har några symptom på en allvarlig allergisk reaktion. Symtom på en allvarlig allergisk reaktion kan inkludera:

 • allvarliga utslag eller klåda
 • mycket snabba hjärtslag
 • problem med att andas eller svälja
 • svimning eller yrsel
 • svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg

Problem med gallblåsan. Saxenda kan orsaka problem med gallblåsan inklusive gallsten. Vissa problem med gallblåsan behöver opereras. Ring din vårdgivare om du har något av följande symtom:

 • smärta i övre magen
 • feber
 • gulfärgning av din hud eller ögon (gulsot)

Kontraindikationer: När ska man inte ta Saxenda

Innan du tar Saxenda, berätta för din läkare om du eller någon av dina familjemedlemmar har:

 • en historia av medullär sköldkörtelcancer
 • har allvarliga problem med magen, såsom långsam tömning av magen eller problem med att smälta maten
 • har eller har haft njur- eller leverproblem
 • har multipel endokrin neoplasi syndrom typ 2 
 • är allergiska mot Saxenda eller någon av dess ingredienser
 • är gravid eller ammar

Berätta för din vårdgivare om alla läkemedel du tar inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och växtbaserade kosttillskott.

Saxenda och graviditet

Tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid.

Saxenda är kontraindicerat under graviditet eftersom viktminskning inte ger någon potentiell fördel för en gravid kvinna och kan leda till fosterskador. Det finns inga adekvata och välkontrollerade studier av Saxenda på gravida kvinnor. 

Saxenda ska inte användas under graviditet. Om en patient önskar bli gravid, eller graviditet inträffar, ska behandlingen med Saxenda avbrytas. 

Saxenda och laktation

Det är inte känt om Saxenda passerar över i modersmjölk. 

Eftersom många mediciner kan passera över i bröstmjölk och på grund av risken för allvarliga biverkningar hos ammande spädbarn vid användning av detta läkemedel, bör ett val göras om man ska sluta amma eller sluta använda denna medicin. 

Din läkare och du kommer att avgöra om fördelarna överväger risken med att använda Saxenda.

Varför är Saxenda ett receptbelagt läkemedel i Sverige?

Liraglutid, det aktiva läkemedlet i Saxenda, har orsakat vissa typer av sköldkörtelcancer i djurstudier. Men det är inte känt om Saxenda ökar risken för sköldkörtelcancer hos människor.

På grund av risken för sköldkörtelcancer med Saxenda har läkemedlet en varning för denna biverkning. Den varnar läkare och patienter om läkemedelseffekter som kan vara farliga.

Du ska inte använda Saxenda om du eller en medlem av din närmaste familj någonsin har haft en sällsynt typ av sköldkörtelcancer som kallas medullär sköldkörtelcancer. En närmaste familjemedlem betyder en förälder, bror eller syster. 

Du bör inte heller använda Saxenda om du har ett annat sällsynt genetiskt (ärftligt) tillstånd som kallas multipel endokrin neoplasi syndrom typ 2 (MEN 2). MEN 2 ökar din risk för sköldkörtelcancer.

Risker med att köpa receptfri Saxenda online

Läkemedel skiljer sig från andra konsumentprodukter du kan köpa på nätet. De har potential att orsaka allvarliga biverkningar och hälsoproblem om den inte används och förvaras på rätt sätt. 

Det finns risker när olika typer av läkemedel blandas ihop, och riskerar att läkemedlet kanske inte passar dig. Det är viktigt att du söker råd hos din läkare eller apotekspersonal innan du överväger att ta något läkemedel, oavsett om det är ett komplement, receptfritt eller receptbelagd medicin.

Att köpa läkemedel över internet kan utgöra en allvarlig risk för din hälsa. 

Varför kan jag köpa Saxenda med online recept?

Du kan besöka Dokteronline.com för att få ditt hälsotillstånd granskat av en allmänläkare och få Saxenda föreskrivna.

Dokteronline.com har ett nätverk av anslutna läkare och apotek. Man har alltid tillgång till medicinsk kunskap och får en ansvarsfull service. 

Läkarna företaget samarbetar med är registrerade som läkare i Sverige eller resten av Europa. Utöver sitt arbete för Dokteronline.com är de flesta av verksamma som allmänläkare.

Hur funkar Dokteronline.com?

Beställning

Man väljer de läkemedel man vill beställa. Genom att fylla i ensa personuppgifter och svara på de medicinska frågeformuläret kan man slutföra ens beställning. Ens svar på det medicinska frågeformuläret granskas sedan av en läkare. När ens beställning har bekräftats som lämplig skickar läkaren receptet till apoteket. Generellt sett packas sedan ens produkt och skickas till ens dörr inom tre arbetsdagar.

Betalning

I Sverige kan man betala med:

 • Klarna
 • Mastercard
 • Nordea bankkort
 • Visa

Leverans

Efter att betalningen har mottagits tar det 1 till 3 arbetsdagar innan beställningen skickas. Läkaren kommer att granska beställningen inom 24 timmar.

Detta innehåll ändrades och granskades senast den 13.05.2022.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
thomas fischer

Medicinskt granskad av

Thomas Fischer är en pensionerad apotekare med omfattande kunskaper inom läkemedelsförsörjning, läkemedelsblåsning och läkemedelshantering. I över två år har Thomas Fischer arbetat som medicinsk rådgivare och redaktör för redaktionen på g2hp.net. Portalen g2hp.net ger oberoende och tillförlitlig information om läkemedel och hälsa. Innehållet som erbjuds här har noggrant undersökts av expertredaktörer.

Referenser

 1. Liraglutide (Saxenda) for Weight Loss. In: American Academy of Family Physicians. URL:  https://www.aafp.org/
 2. Liraglutide. In: University of Michigan Health. URL: https://www.uofmhealth.org
 3. Saxenda. In: Drugs.com URL: https://www.drugs.com/
 4. How to use the Saxenda Pen Injector. In: WebMD. URL: https://www.webmd.com/
 5. Saxenda. In: RXList. URL: https://www.rxlist.com/
 6. Saxenda (liraglutide (weight management)) . In: medbroadcast.com (MediResource) URL: https://www.medbroadcast.com/

VIKTIGT: Detaljerad information om de beskrivna behandlingarna finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats https://www.ema.europa.eu/en.

Ansvarsfriskrivning: På g2hp.net använder vi endast ackrediterade källor och använder oss av kollegiala granskningar för att bevisa att vårt innehåll är korrekt. Läs våra redaktionella riktlinjer för att få veta mer om hur vi fastställer medicinska fakta och förbereder vårt innehåll på ett professionellt korrekt, tillförlitligt och trovärdigt sätt.